Raspunderea Civila a Caselor de Expeditii

Raspunderea civila a caselor de expeditii transilvania broker sibiu
Raspunderea civila a caselor de expeditii Transilvania Broker Sibiu

Raspunderea civila legala a caselor de expediţii pentru transporturile de marfuri acopera daunele materiale si eventuale cheltuieli legate de expeditie pe care acesti organizatori, datorita activitătii, le pot produce tertilor.

Obiectivul asigurarii

Asigurătorul acoperă răspunderea civilă legală ce îi revine Asiguratului pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parţială a mărfii, precum şi pentru alte pierderi financiare legate de expediţie (de depozitare, de limitare a pagubelor, de redirecţionare a mărfii,etc.) produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediţie şi momentul predării ei destinatarului, dacă avarierea, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie de către Asigurat în operaţiunea de organizare a expediţiei.

Sunt incluse în asigurare toate transporturile organizate de Asigurat fie în conformitate cu condiţiile USER, fie în conformitate cu condiţiile FIATA, după cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul în cauză.
Orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/evenimente, are întâietate faţă de prezenta asigurare, aceasta fiind o asigurare de răspundere.

Raspunderea Civila a Caselor de Expeditii – Riscuri acoperite

Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat până la limita răspunderii prevăzută în poliţa de asigurare pentru:
a) Pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;
b) Cheltuieli justificate în legătură cu organizarea transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor, etc.);
c) Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.
Sumele prevăzute in contractul de asigurare fac obiectul acoperirii dacă acestea se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie de către Asigurat în operaţiunea de organizare a expediţiei de mărfuri, cu excepţia cazurilor de excludere prezentate în continuare.
Contacteaza-ne!

Subcontractant:

Persoana juridică (de ex: transportatorul, depozitarul, manipulatorul, comisionarul vamal etc.) cu care Asiguratul are încheiate contracte pentru îndeplinirea unor obligații prevăzute în contractele cu clienții săi. Subcontractantul execută (în baza unui ordin/ contract) în numele Casei de Expediție o activitate pentru realizarea expediției. Subcontractorii trebuie sa dețină polițe de răspundere profesională și răspund pentru activitatea prestată.

Transportator:

Persoana fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Uniunea Europeană, autorizată să efectueze transporturi de mărfuri cu mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa sa (dovedită prin documente), închiriate sau luate în locaţie de gestiune, în baza unor contracte de transport;

Suma asigurata:

La incheierea asigurarii se stabilesc:

 • Limita de raspundere pe eveniment, aceasta reprezentand limita maxima de raspundere asumata de Asigurator pentru prejudiciile generate de producerea unui eveniment;
 • Limita de raspundere agregata, aceasta reprezentand raspunderea maxima asumata de Asigurator pentru prejudiciile generate de producerea evenimentelor asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
 • Sublimite de raspundere in funcţie de activitatea prestata;

Daca valoarea marfii care face obiectul unui transport depaşeşte limita raspunderii inscrisa in Poliţa, Asiguratul poate solicita anterior executarii transportului, printr-o adresa scrisa inaintata Asiguratorului, aprobarea pentru marirea raspunderii, comunicand valoarea, natura marfii, punctul de plecare şi cel de destinaţie.

Prima de asigurare:

 • In general, la momentul incheierii poliţei se calculeaza prima de asigurare provizorie prin aplicarea cotaţiei asupra volumului anual estimat al incasarilor Asiguratului din organizarea de expediţii de marfuri in trafic intern şi/sau internaţional.
 • Prima de asigurare se regularizeaza la sfarşitul perioadei de decontare (an, semestru, trimestru sau luna – dupa cum s-a convenit intre parţi la incheierea asigurarii), in baza raportarii veniturilor efectiv realizate din activitate in perioada respectiva.
 • Poliţa de asigurare se poate incheia in condiţiile stabilirii, de comun acord, a unei franşize deductibile, caz in care prima de asigurare se reduce corespunzator valorii franşizei stabilite.

Excluderi

Sunt excluse din asigurare şi Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pagube produse in timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existenţei relaţiei contractuale cu transportatorul şi/sau cu cel care comanda transportul;
 • prejudicii ce decurg din absenţa, insuficienţa sau defectuozitatea ambalajului, marcarii şi/sau etichetarii marfii precum şi din lipsa unor informaţii corespunzatoare cu privire la natura sau insuşirile particulare ale marfii;
 • pagube rezultate din transmiterea de documente greşite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu intarziere sau ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau nerestituirii oricaror documente, de orice natura, fie scrise, tiparite sau reproduse prin orice alta natura, precum şi a informaţiei stocate electronic;
 • prejudicii rezultate din renunţare la efectuarea transportului, intarzieri la livrare sau livrare greşita, exclusiv din vina transportatorului, ori refuzul marfii de catre destinatar sau in cazul absenţei acestuia;
 • pagubele produse in timpul manipularii, la incarcarea şi descarcarea in alte mijloace de transport cand aceste operaţii nu se executa din ordinul asiguratului iar acest risc nu a fost preluat in mod expres de catre asigurator;
 • transportului marfurilor de contrabanda, destinate comercializarii ilegale sau prejudicii rezultand din confiscarea, sechestrarea sau distrugerea marfurilor transportate, printr-un ordin al unei autoritaţi administrative;
 • pagubele produse de prepuşii asiguratului cu intenţie sau ca urmare a consumului de bauturi alcoolice, substanţe narcotice, inclusiv a consumului de medicamente fara prescripţie medicala ori pagube produse ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cu caracter fraudulos sau penal a Directorului General, a Directorilor Executivi sau oricaror Directori din conducerea asiguratului, precum si a prepuşilor sai;
 • dolul sau greşeala intenţionata a asiguratului şi a prepuşilor acestuia;

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • orice pagube produse de razboi, declarat sau nu, razboi civil, invazie, acţiunea unui duşman extern, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatura militara sau uzurpare de putere, conspiraţie, confiscari, expropriere, naţionalizare, sechestrare, greve, manifestaţii, sabotaj, embargo, acţiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care acţioneaza in numele sau in legatura cu orice organizaţie politica, acte de terorism, piraterie, explozie atomica, nucleara, radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara sau produse prin accelerarea artificiala a particulelor atomice, infestari radioactive, poluarea sau contaminarea mediului din orice cauza, catastrofe naturale.

Sunt excluse din asigurare urmatoarele marfuri:

 • bijuterii, perle şi pietre preţioase, blanuri, obiecte de arta şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistica, ştiinţifica sau istorica;
 • metale preţioase (prelucrate sau neprelucrate), bani, bilete de banca, monede, cecuri, acţiuni, obligaţiuni, cupoane şi orice alte hartii de valoare;
 • ţigari;
 • bauturi alcoolice altele decat vin şi şampanie;

Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul asigurat s-a produs dintr-o cauza de forţa majora invocata şi dovedita, din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate sau din culpa exclusiva a unei terţe persoane.

Pe langa excluderile generale (greve, razboi, penalităti, etc) sunt excluse de la despagubire si daune ca urmare a poluarii sau infestarii, folosirea de mijloace de transport neadecvate, cheltuieli suplimentare pentru imbunatătirea calitătii bunurilor, etc.

Exemple: casele de expeditie, logisticieni, comisionarii vamali, depozitarii daca au in obiectul de activitate si organizarea de expeditii.

Documente necesare ofertarii

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cerere Chestionar CE completata. Cererea se trimite la adresa sibiu@transilvaniabroker.ro

  Vreau sa fiu contactat:

  Translate »