Raspunderea Civila a Caselor de Expeditii

Raspunderea civila a caselor de expeditii transilvania broker sibiu
Raspunderea civila a caselor de expeditii Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediții este o componentă crucială a activității lor, deoarece acoperă riscurile asociate cu transportul și manipularea bunurilor clienților. Această asigurare oferă protecție împotriva eventualelor daune sau pierderi suferite de clienți din cauza neglijenței, erorilor sau accidentelor care pot apărea în timpul procesului de expediere.

Politicile de asigurare de răspundere civilă pentru casele de expediții pot include acoperire pentru mai multe tipuri de riscuri, cum ar fi deteriorarea, pierderea sau furtul bunurilor în timpul transportului, manipulări incorecte, întârzieri sau daune cauzate de vehiculele de transport.

Casele de expediție sunt firme specializate în transportul mărfurilor și coletelor, precum și în alte servicii conexe. Acestea au responsabilități civile față de clienți, furnizori și terțe părți, iar răspunderea lor poate fi angajată în anumite situații. Mai jos, găsiți câteva informații utile privind răspunderea civilă a caselor de expediție:

 • În general, casele de expediție sunt responsabile pentru pierderile, avarierea sau întârzierea mărfurilor în timpul transportului, dacă acestea sunt cauzate de neglijența sau greșelile lor. Cu toate acestea, există anumite excepții, cum ar fi forța majoră sau vina exclusivă a clientului.
 • Caselor de expediție le revine obligația de a verifica și de a se asigura că mărfurile sunt colectate, transportate și livrate în condiții de siguranță și conform cu instrucțiunile clienților. Acestea trebuie să ofere asistență și informații necesare clienților cu privire la procedurile și formalitățile de transport, precum și să îndeplinească toate cerințele legale și reglementările aplicabile.
 • În cazul în care clienții suferă pierderi sau daune în urma serviciilor prestate de casele de expediție, aceștia pot să solicite despăgubiri și să își exercite drepturile în justiție. În plus, casele de expediție pot fi sancționate de autoritățile competente și pot fi nevoite să plătească amenzi sau să își suspende activitatea în caz de încălcări grave.
 • Pentru a minimiza riscurile și a se proteja împotriva unor posibile conflicte cu clienții, casele de expediție ar trebui să aibă asigurări potrivite pentru răspunderea civilă și să urmeze cele mai bune practici și standarde în domeniul transporturilor și logisticii.

Este important să menționăm că informațiile prezentate mai sus sunt de natură generală și pot varia în funcție de jurisdicție și de împrejurările specifice ale fiecărui caz. În cazul în care aveți nevoie de sfaturi sau asistență juridică în această problemă, vă recomandăm să consultați un avocat specializat în dreptul transporturilor și logisticii.

Raspunderea civila legala a caselor de expediţii pentru transporturile de mărfuri acoperă daunele materiale și eventuale cheltuieli legate de expediție pe care casele de expediție, datorită activității, le pot produce terților.

Obiectivul asigurarii

Asigurătorul acoperă răspunderea civilă legală ce îi revine Asiguratului pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parţială a mărfii, precum şi pentru alte pierderi financiare legate de expediţie (de depozitare, de limitare a pagubelor, de redirecţionare a mărfii,etc.) produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediţie şi momentul predării ei destinatarului, dacă avarierea, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie de către Asigurat în operaţiunea de organizare a expediţiei.

Sunt incluse în asigurare toate transporturile organizate de Asigurat fie în conformitate cu condiţiile USER, fie în conformitate cu condiţiile FIATA, după cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul în cauză.
Orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/evenimente, are întâietate faţă de prezenta asigurare, aceasta fiind o asigurare de răspundere.

Raspunderea Civila a Caselor de Expeditii – Riscuri acoperite

Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat până la limita răspunderii prevăzută în poliţa de asigurare pentru:
a) Pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;
b) Cheltuieli justificate în legătură cu organizarea transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor, etc.);
c) Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.
Sumele prevăzute in contractul de asigurare fac obiectul acoperirii dacă acestea se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie de către Asigurat în operaţiunea de organizare a expediţiei de mărfuri, cu excepţia cazurilor de excludere prezentate în continuare.

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea Chestionar completata. Cererea se trimite la adresa sibiu@transilvaniabroker.ro

Subcontractant:

Persoana juridică (de ex: transportatorul, depozitarul, manipulatorul, comisionarul vamal etc.) cu care Asiguratul are încheiate contracte pentru îndeplinirea unor obligații prevăzute în contractele cu clienții săi. Subcontractantul execută (în baza unui ordin/ contract) în numele Casei de Expediție o activitate pentru realizarea expediției. Subcontractorii trebuie sa dețină polițe de răspundere profesională și răspund pentru activitatea prestată.

Transportator:

Persoana fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Uniunea Europeană, autorizată să efectueze transporturi de mărfuri cu mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa sa (dovedită prin documente), închiriate sau luate în locaţie de gestiune, în baza unor contracte de transport;

Organizare Activități de Transport Rutier

Activitatile conexe transportului rutier se pot efectua de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier. ARR eliberează operatorilor economici licență pentru activități conexe transportului rutier.

Iată câteva detalii despre organizarea activității de transport rutier:

 • Activitățile conexe transportului rutier se efectuează de către operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier.
 • Hotărârea nr. 1214/2015, Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe.
 • Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea în siguranţă a transporturilor rutiere pe teritoriul.
 • Activităţile de transport rutier, precum şi activităţile conexe se desfăşoară în condiţiile legii şi ale actelor normative în vigoare.
 • Norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe.
 • Organizarea activitatii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006 are un pronuntat caracter practic si se adreseaza deopotriva.

Suma asigurata:

La incheierea asigurarii se stabilesc:

 • Limita de raspundere pe eveniment, aceasta reprezentand limita maxima de raspundere asumata de Asigurator pentru prejudiciile generate de producerea unui eveniment;
 • Limita de raspundere agregata, aceasta reprezentand raspunderea maxima asumata de Asigurator pentru prejudiciile generate de producerea evenimentelor asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
 • Sublimite de raspundere in funcţie de activitatea prestata;

Daca valoarea marfii care face obiectul unui transport depaşeşte limita raspunderii inscrisa in Poliţa, Asiguratul poate solicita anterior executarii transportului, printr-o adresa scrisa inaintata Asiguratorului, aprobarea pentru marirea raspunderii, comunicand valoarea, natura marfii, punctul de plecare şi cel de destinaţie.

Prima de asigurare:

 • In general, la momentul incheierii poliţei se calculeaza prima de asigurare provizorie prin aplicarea cotaţiei asupra volumului anual estimat al incasarilor Asiguratului din organizarea de expediţii de marfuri in trafic intern şi/sau internaţional.
 • Prima de asigurare se regularizeaza la sfarşitul perioadei de decontare (an, semestru, trimestru sau luna – dupa cum s-a convenit intre parţi la incheierea asigurarii), in baza raportarii veniturilor efectiv realizate din activitate in perioada respectiva.
 • Poliţa de asigurare se poate incheia in condiţiile stabilirii, de comun acord, a unei franşize deductibile, caz in care prima de asigurare se reduce corespunzator valorii franşizei stabilite.

Excluderi

Sunt excluse din asigurare şi Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • pagube produse in timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existenţei relaţiei contractuale cu transportatorul şi/sau cu cel care comanda transportul;
 • prejudicii ce decurg din absenţa, insuficienţa sau defectuozitatea ambalajului, marcarii şi/sau etichetarii marfii precum şi din lipsa unor informaţii corespunzatoare cu privire la natura sau insuşirile particulare ale marfii;
 • pagube rezultate din transmiterea de documente greşite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu intarziere sau ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau nerestituirii oricaror documente, de orice natura, fie scrise, tiparite sau reproduse prin orice alta natura, precum şi a informaţiei stocate electronic;
 • prejudicii rezultate din renunţare la efectuarea transportului, intarzieri la livrare sau livrare greşita, exclusiv din vina transportatorului, ori refuzul marfii de catre destinatar sau in cazul absenţei acestuia;
 • pagubele produse in timpul manipularii, la incarcarea şi descarcarea in alte mijloace de transport cand aceste operaţii nu se executa din ordinul asiguratului iar acest risc nu a fost preluat in mod expres de catre asigurator;
 • transportului marfurilor de contrabanda, destinate comercializarii ilegale sau prejudicii rezultand din confiscarea, sechestrarea sau distrugerea marfurilor transportate, printr-un ordin al unei autoritaţi administrative;
 • pagubele produse de prepuşii asiguratului cu intenţie sau ca urmare a consumului de bauturi alcoolice, substanţe narcotice, inclusiv a consumului de medicamente fara prescripţie medicala ori pagube produse ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cu caracter fraudulos sau penal a Directorului General, a Directorilor Executivi sau oricaror Directori din conducerea asiguratului, precum si a prepuşilor sai;
 • dolul sau greşeala intenţionata a asiguratului şi a prepuşilor acestuia;

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • orice pagube produse de razboi, declarat sau nu, razboi civil, invazie, acţiunea unui duşman extern, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatura militara sau uzurpare de putere, conspiraţie, confiscari, expropriere, naţionalizare, sechestrare, greve, manifestaţii, sabotaj, embargo, acţiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care acţioneaza in numele sau in legatura cu orice organizaţie politica, acte de terorism, piraterie, explozie atomica, nucleara, radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara sau produse prin accelerarea artificiala a particulelor atomice, infestari radioactive, poluarea sau contaminarea mediului din orice cauza, catastrofe naturale.

Sunt excluse din asigurare urmatoarele marfuri:

 • bijuterii, perle şi pietre preţioase, blanuri, obiecte de arta şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistica, ştiinţifica sau istorica;
 • metale preţioase (prelucrate sau neprelucrate), bani, bilete de banca, monede, cecuri, acţiuni, obligaţiuni, cupoane şi orice alte hartii de valoare;
 • ţigari;
 • bauturi alcoolice altele decat vin şi şampanie;

Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul asigurat s-a produs dintr-o cauza de forţa majora invocata şi dovedita, din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate sau din culpa exclusiva a unei terţe persoane.

Pe langa excluderile generale (greve, razboi, penalităti, etc) sunt excluse de la despagubire si daune ca urmare a poluarii sau infestarii, folosirea de mijloace de transport neadecvate, cheltuieli suplimentare pentru imbunatătirea calitătii bunurilor, etc.

Exemple: casele de expeditie, logisticieni, comisionarii vamali, depozitarii daca au in obiectul de activitate si organizarea de expeditii.

Documente necesare ofertarii

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea Chestionar completata. Cererea se trimite la adresa sibiu@transilvaniabroker.ro

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »