Asigurarea de Raspundere Civila a Societatilor de Paza si Protectie

Paza si protectie
Raspunderea Civila pentru Serviciile de Paza si Protectie –Transilvania Broker Sibiu

Prin Asigurarea de Raspundere Civila pentru Societatile de Paza si Protectie este acoperită răspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudiciile provocate clienţilor săi cu care a încheiat un contract valabil de prestări servicii şi a semnat procesul verbal de preluare în pază a bunurilor/obiectelor, cuprinzând şi valoarea acestora, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpa sa (neglijenţă, imprudenţă, omisiune) prin care devine răspunzător în baza normelor legale în vigoare.

Asigurarea se adreseaza societatilor care au ca obiect de activitate paza persoanelor, obiectivelor sau a bunurilor, cu personal sau prin monitorizare si supraveghere, supraveghere prin dispecerat propriu si interventie la obiectivele in alarma.

Raspunderea Civila pentru Societatile de Paza si Protectie – Ce se asigură?

Se acoperă Răspunderea Civilă Legală a Asiguratului în limitele răspunderilor specificate în poliţa de asigurare, pentru:

 • sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească terţilor – clienţi cu care există încheiat un contract valabil de prestări servicii, ca urmare a nefuncţionării sistemului de securitate (abonat – echipaj mobil)
 • sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească pentru prejudiciile cauzate prin sustragerile de numerar, urmare a furtului prin efracţie sau a actelor de tâlhărie intervenite în timpul prestării serviciilor de pază şi intervenţie rapidă, însă numai în limita plafonului de casă aprobat de B.N.R. pentru fiecare client în parte, persoană juridică.
 • neintervenţia în timpul convenit prin contractul dintre Asigurat şi clientul său a echipajelor mobile sau agenţilor de pază care răspund în caz de eveniment;
 • daune produse ca urmare furtului sau tentativei de furt prin efracţie la clientul Asiguratului asupra: echipamentelor de alarmare, clădirilor, bunurilor, instalaţiilor şi vitrinelor;
 • imposibilitatea dovedită a personalului de pază al Asiguratului de a face faţă atacului unei bande de infractori superiori din punct de vedere numeric şi/sau fizic;
 • cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
 • cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare

Sumele care reprezintă limitele de răspundere acoperite prin poliţa de asigurare, se stabilesc conform solicitării Asiguratului, în baza cererii chestionar.

Raspunderea Civila pentru Societatile de Paza si Protectie – Ce nu se asigură?

 Exemple de evenimente pentru care nu sunt acceptate cereri de despăgubire:

 • consecințele nerespectării de către client a instrucțiunilor de exploatare / utilizare / întreținere a sistemului de securitate;
 • pierderile produse în intervalul de timp dintre declanșarea sistemului de alarmă și momentul intervenției personalului asiguratului, dacă acesta s-a produs în intervalul de timp prevăzut în contract;
 • prejudiciile din cauze precum: întreruperea comunicațiilor pe linii telefonice între abonat și dispecerat, lipsa tensiunii de alimentare a instalației din vina neimputabila niciunei părți,
 • lipsa sursei de alimentare de rezervă în cazul căderii rețelei de tensiune.

Unde sunt acoperit?

 • Asigurarea validează numai pe teritoriul României, numai la adresele indicate în contractul de asigurare dacă nu s-a agreat altfel, în scris, la încheierea asigurării.

Care îmi sunt obligațiile?

Societatea comercială trebuie să posede licenţă de funcţionare eliberată de către Inspectoratul General al Poliţiei.
Asiguratul va specifica în toate contractele încheiate cu clienţii următoarele prevederi obligatorii:

 • Prestatorul/Beneficiarul are obligaţia de a monta sisteme de alarmă împotriva efracţiei, corepunzător importanţei activităţii sale şi a bunurilor păzite, sisteme de securitate locală, senzori de mişcare, detectori de geam spart,centrală de alarmare, sirenă internă şi externă, camere video, etc;
 • Timpii de intervenţie rezonabili vor fi stabiliţi diferenţiat pe timp de zi şi pe timp de noapte în funcţie de distanţa dintre obiectiv şi centrul de intervenţie;
 • Asiguratul trebuie să aibă în dotare sistem de monitorizare a timpului de intervenţie prin calculator;
 • Declararea, în scris, la încheierea contractului de asigurare, eventualelor daune anterioare, similare celor ce pot fi acoperite prin contractul de asigurare;
 • Plata primelor de asigurare în cuantumul şi la termenele scadente prevăzute în contractul de asigurare;
 • Luarea măsurilor pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale;
 • Permiterea reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze condiţiile de risc ori de câte ori consideră necesar şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului a tuturor detaliilor şi informaţiilor necesare pentru evaluarea riscului;
 • Să comunicaţi Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea contractului de asigurare, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
 • Să declaraţi existenţa altor contracte de asigurare pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea contractului de asigurare, cât şi pe parcursul executării acestuia

În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:

 • la producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul limitei la care s-a efectuat asigurarea, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor;
 • să avizeze în scris Asigurătorul, în termenul stabilit prin Condiţiile Speciale aplicabile, despre producerea evenimentului asigurat o să comunice în scris pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea evenimentului asigurat:
 • să depună toate documentele şi probele în legătură cu evenimentul, solicitate de Asigurător şi să permită acestuia să facă investigaţii referitoare la caz.
 • Asiguratul este obligat să înştiinţeze Asiguratorul în legătură cu o chemare în judecată sau altă formalitate premergătoare unei astfel de acţiuni, privind evenimentul asigurat.
 • Asiguratul este obligat să nu recunoască nici o răspundere sau culpă şi să nu facă nici o cheltuială, ofertă, promisiune sau plată, şi să nu tranzacţioneze fără acordul scris al Asigurătorului.
 • Asiguratul este obligat să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări ale Asigurătorului.

Documente necesare ofertarii:

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea Chestionar   completata. Cererea se trimite la adresa sibiu@transilvaniabroker.ro

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »