Garantia de Participare la Licitatii (BID BOND)

Garantia de participare la licitatii transilvania broker sibiu
Garantia de participare la licitatii Transilvania Broker Sibiu

Garantia de participare la licitatii (BID BOND) este un instrument de garantare ce poate fi solicitat fiecarui Ofertant care participa la o licitatie publica sau o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, de concesiune de lucrari sau servicii publice

Aceasta este un instrument de garantare solicitat oricarui Ofertant care doreste sa participe la o licitatie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de cesiune de lucrari sau servicii publice. Garantia are rolul de a proteja, pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei depuse si pana la incheierea contractului, Beneficiarul in fata oricarui comportament necorespunzator al Ofertantului.

Conform legii, Garantia de participare poate fi constituita prin transfer bancar sau printr-un instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari si trebuie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia licitatiei de atribuire. Garantia se poate constitui prin depunerea unui ordin de plata, a unui cec sau a unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante doar daca in documentatia licitatiei de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate.

Vreau Oferta Asigurare Garantie

Cadrul legal

Art. 35. –

(1) Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare.

(3) Fişa de date a achiziţiei trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de participare:

a) valoarea, ce nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără a se lua în calcul valoarea pentru diverse şi neprevăzute, dacă este cazul;

b) perioada de valabilitate care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.

Art. 36. –

(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii.

(2) Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

(3) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(4) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante în original, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar.

(7) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată în original cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

Art. 37. –

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3);

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederile alin. (1) lit. b) nu sunt aplicabile.

Art. 38. –

(1) Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

(2) În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum şi în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie, garanţia de participare constituită de ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită câştigătoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului- cadru/contractului.

(3) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu ofertantul declarat câştigător.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213 din Lege, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

(5) După primirea comunicării prevăzute la art. 215 din Lege, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Avantaje – Garantia de participare la licitatii

Avantajele Asigurarii de Garantie pentru participarea la licitatie sunt:

 • facilitarea participarii la licitaţiile publice;
 • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;
 • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
 • timp redus de emitere a garanţiei, faţa de procedurile bancare;
 • costuri reduse;

Riscurile Asigurate

Riscul  asigurat il reprezinta îndeplinirea obligaţiilor decurgand din oferta de participare la licitaţie, astfel:

 • isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 • oferta sa fiind stabilită câstigătoare, nu constituie garantia de buna executie înperioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului;
 • oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Contractul de asigurare se incheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi in schimbul plaţii de catre Asigurat a unei prime de asigurare calculata pentru perioada de valabilitate prelungita.

Perioada maxima de Asigurare este de 6 de luni.

Garanţii

Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de catre administratorul societatii, o fila CEC sau un alt instrument de contra garantare pentru intreaga suma asigurata.

Documente necesare:

 • Certificatul de inregistrare (copie);
 • Ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata. Bilantul transmis spre analiza va fi format PDF inteligent, adica PDF-ul (incluzand atasamentul XML) care se transmite catre ANAF la depunerea datelor:
 • Fişa de date a achiziţiei in baza careia se solicita garanţia;
 • Anuntul de participare;
 • Acordul de asociere daca participa mai multe firme

Vreau Oferta Asigurare Garantie

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »