Asigurarea Obligatorie a Locuintei PAD

CE ESTE ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINTEI PAD

În România, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor). Toți proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD.

Asigurarea Obligatorie a Locuintei PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre. Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om).

Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF. Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, puteți încheia asigurări facultative pentru locuinţe.

Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă. În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor și a elementelor de construcţii comune.

Clasificarea locuinţelor

Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările și utilităţile necesare care sunt legate structural, având structura și pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor, republicată. Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

 • Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;
 • Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

Nu intră sub incidenţa PAD anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată și nici bunurile din interiorul locuinţei.

În situaţia în care o locuinţă este construită din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp, tipul locuinţei se stabilește în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă și pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.

Cine are obligația încheierii PAD

Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţei revine proprietarului acesteia.

 • Dacă locuința este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligație revine persoanelor ori autorităţilor desemnate să le administreze, în conformitate cu prevederile legii.
 • În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.
 • În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi și inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.
 • Pentru condominii se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.

Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Locuinţele situate în clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile menţionate, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Vă reamintim că polițele PAD se emit respectând Metodologia de Subscriere a PAID. Astfel, vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

 • polițele PAD se emit numai pentru clădirile cu destinație de locuință situate pe teritoriul României; se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, alcătuite din una sau mai multe camere de locuit cu anexele, dependințele, dotările și utilitățile necesare care sunt legate structural de destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în legea nr. 260/2008, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • sunt excluse anexele ce nu folosesc în mod direct scopului locativ al locuinței, precum garaje, grajduri, magazii, șoproane, jardiniere, pergola, împrejmuirii pătule, depozite, etc precum și instalațiile și amenajările speciale: piscine, saune instalații solare sau eoliene, rampe auto, etc. Aceste-anexe nu fac obiectui poliței PAD.
 • se emite o singura poliță PAD în cazul in care locuința este compusă din mai mult corpuri de clădire, înregistrate la aceeași adresă și numai dacă acestea sunt legate structural una de cealaltă și aparțin de aceeași proprietate, iar la ”număr clădiri” se înscrie 1
 • se emite câte o poliță PAD pentru fiecare corp de clădire dacă acestea nu sunt legate structural una de cealaltă făcându-se specificația la ”identificare imobil” iar la număr clădiri se înscrie numărul clădirilor.

Exemplu: Avem aceeași adresă cu același nume si număr de strada, cu mai multe clădiri nelegate structural una de cealaltă: polița PAD 1 — la rubrica „identificare imobil” se va menționa ‘CORP A”; polița PAD 2 – la rubrica ”identificare imobil” se va mentiona ”CORP B” (sau corp stânga/dreapta). Fiind vorba. de aceeași adresă trebuie să fie diferentiate doua clădiri, explicația făcându-se la rubrica „identificare imobil”.

Vreau oferta asigurare locuinta

Suma asigurată și prima de asigurare

În conformitate cu legislaţia în vigoare, prima de asigurare obligatorie estesuma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe.

Sumă asigurată obligatoriu este limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile legii.

Suma asigurată ce poate fi acordată este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei astfel:

 • pentru locuințele Tip A – 100.000 lei,
 • pentru locuințele Tip B – 50.000   lei.

După fiecare daună, suma asigurată se micșorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând pentru suma asigurată rămasă.

După plata unei despăgubiri de către PAID, asiguratul poate opta pentru reîntregirea sumei asigurate, prin plata unei prime de asigurare calculate proporţional cu despăgubirea primită și perioada rămasă din asigurare, însă numai după efectuarea tuturor reparaţiilor pentru care a fost solicitată despăgubirea.

Asigurarea PAD se încheie pe perioade de 12 luni sau până la momentul la care construcţia își pierde destinaţia de locuinţă, data începerii și data încetării valabilităţii contractului fiind precizate în PAD.

IMPORTANT: Dacă prin plata despăgubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care să satisfacă cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Plata primei de asigurare obligatorii se face integral și anticipat, astfel:

 • pentru locuințe de Tip A – o primă de asigurare în contravaloare a 130 lei/locuință,
 • pentru locuințe de Tip B – o primă de asigurare în contravaloare a 50 lei/locuință,

PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

 • informaţii furnizate de contractant/asigurat referitoare la identificarea asiguratului, contractantului și a beneficiarului asigurării: numele și prenumele/denumirea, adresa completă a locuinţei, CNP/CUI, telefon;
 • datele de identificare ale PAID
 • denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele și contul PAID;
 • identificarea obiectului asigurării: tipul locuinţei potrivit clasificării menţionate și adresa;
 • suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuinţă asigurat;
 • riscurile acoperite prin contract;
 • prima obligatorie aferentă sumei asigurate;
 • data emiterii poliţei și perioada de valabilitate a acesteia;
 • numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD;
 • semnăturile părţilor contractante.

Polița obligatorie de locuință poate fi încheiată la oricare asigurător autorizat să practice riscuri de catastrofă care are încheiat un protocol de colaborare cu PAID.

Clauzele obligatorii (termenii, condiţiile și clauzele contractului de asigurare a locuinţelor referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile) sunt general valabile și se stabilesc prin Legea nr. 260/2008 și normele emise de ASF.

În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuinţă care face obiectul asigurării, asigurătorul autorizat eliberează contractantului, în numele și în contul PAID, o poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și a normelor emise de ASF.

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID și proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare – reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Valabilitatea PAD

Perioada de valabilitate a PAD, denumită și perioada de asigurare, este intervalul de timp în care PAID preia răspunderea pentru consecinţele producerii unui eveniment asigurat. Perioada de asigurare obligatorie a locuinţelor este de 12 luni.

În conformitate cu Norma nr. 7/2013, răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a încheiat contractul de asigurare. Răspunderea PAID începe de la data dobândirii dreptului de proprietate a locuinţei de către asigurat.

Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată își pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă PAID sau asigurătorul care a emis în numele PAID polița PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

IMPORTANT: În cazul schimbării proprietarului/ administratorului/locatorului construcţiei cu destinaţia de locuinţă, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii PAD pentru locuinţa care face obiectul contractului.

Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o PAD pentru aceeași locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Riscuri acoperite

Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinţa asigurată, inclusiv anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinţă, sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundaţiile, ca fenomene naturale, precum și daunele directe produse construcţiilor cu destinaţia de locuință, consecinţă indirectă a producerii celor 3 riscuri asigurate.

În cazul schimbării proprietarului/administratorului/locatorului locuinţei, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este obligată, odată cu autentificarea actului de înstrăinare, să înmâneze PAD persoanei care devine proprietara acesteia, această operaţiune fiind consemnată obligatoriu în actul de înstrăinare. Noul proprietar are obligaţia de a înștiinţa în scris despre acest fapt, în termen de 5 zile lucrătoare, asigurătorul care a eliberat PAD pentru locuinţa respectivă și de a prezenta o copie a documentului doveditor. PAD emisă pe numele asiguratului iniţial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adiţional la PAD cu numele noului proprietar al locuinţei care face obiectul contractului.

Exemple de daune provocate de o consecinţă indirectă ar fi: incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri.

În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcţiei cu destinaţia de locuinţă, pentru anexele, dependinţele, dotările și utilităţile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa, astfel:
1. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea mișcării seismice asupra locuinţei;
2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecări de teren;
3. pentru pagubele provocate de precipitaţii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundaţii;
4. pentru pagubele produse construcţiilor în urma pătrunderii și infiltrării apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

 • revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, șuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor
 • acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor.

5. pentru pagubele produse construcţiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 și 4, precum și de apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă și pătrunde și se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală în interiorul acesteia;
6. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea cutremurelor de pământ ori a inundaţiilor asupra construcţiei, care provoacă alunecări ale terenului care susţine construcţia;
7. pentru pagubele indirecte provocate locuinţei, consecinţa directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autorităţile competente.

PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.

UTIL: Asiguratul are obligația să întreţină locuinţa asigurată în bune condiţii și în conformitate cu dispoziţiile legale în materie și cu recomandările autorităţilor, constructorului sau, după caz, producătorului, în scopul prevenirii producerii ori apariţiei oricărui eveniment asigurat.

Riscuri excluse

PAD nu acoperă daunele provocate:

 • de inundaţii produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă; prin timpul formării lacului de acumulare se înţelege umplerea cu apă a lacului de acumulare până la nivelul deversorului;
 • în cazurile de ameninţare bruscă de prăbușire sau alunecare de teren, precum și în cazul imposibilităţii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea clădirilor, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite ori agravate de săpături sau lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecţiuni, explorări ori exploatări miniere sau petroliere, la suprafaţă ori în profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;
 • de tasarea (lăsarea) terenului de fundaţie fie sub sarcina
  construcţiei, fie datorită altor cauze;
 • de formarea de crăpături în terenul de fundaţie sau în terenul din preajma clădirii, datorită variaţiei de volum a terenului, ca urmare a contracţiei/dilatării produse de îngheţ/dezgheţ;
 • terenului care împrejmuiește locuinţa și care nu este asociat noţiunii de locuinţă și nu face obiectul asigurării;
 • la anexele ce nu folosesc in mod direct scopului locativ al locuinţei (garaje, magazii, șoproane, grajduri, jardiniere, pergole, împrejmuiri patule, depozite etc.), precum și la instalaţiile și amenajările speciale (piscine, saune, instalaţii solare sau eoliene, rampe auto etc.);
 • la bunurile de orice fel, altele decât construcţia cu destinaţia de locuinţă (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hârtii de valoare etc.).

Beneficiarii asigurării și asiguraţii care vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

IMPORTANT: PAID nu acordă despăgubiri pentru:
– locuinţe construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
– prăbușirea clădirilor exclusiv ca urmare a defectelor de construcţie, chiar dacă are legătură cu producerea unui risc asigurat;
– cheltuielile de cazare provizorie până la refacerea locuinţei care face obiectul asigurării PAD și care a fost avariată în urma producerii unui risc acoperit.

PAID este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri dacă:

 • asiguratul/contractantul nu și-a îndeplinit obligaţiile decurgând din contract;
 • în declaraţiile contractantului/beneficiarului ori ale reprezentanţilor acestuia care au stat la baza încheierii contractului de asigurare, sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD;
 • beneficiarul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata despăgubirii;
 • pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit cu intenţie de către asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu asiguratul/beneficiarul la locuinţa asigurată, de prepușii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte beneficiarul pentru obţinerea de despăgubiri ori de contractantul asigurării.

Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.

Cererea de despăgubire în baza PAD

Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţe ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin PAD. Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se face pe baza actelor emise de către instituţiile abilitate să constate starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale), respectiv de către autorităţile naţionale de seismologie, geologie, meteorologie și/ sau hidrologie, după caz.

În urma producerii unui eveniment asigurat care produce avarii locuinţei asigurată, beneficiarul sau împuternicitul acestuia va formula în scris, cererea de despăgubire către asigurătorul care a eliberat PAD sau direct către PAID, în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social. Beneficiarii PAD sunt proprietarii locuințelor, persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari, succesorii legali. În cazul în care beneficiarii sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii.

Formularea în scris a cererii de despăgubire reprezintă avizare de daună și obligă asigurătorul care a eliberat PAD să deschidă dosarul de daună și să iniţieze procedura de regularizare a pagubelor.

Orice notificare, comunicare, avizare sau înștiinţare în legătură cu PAD se consideră efectuată dacă va fi transmisă în scris, prin unul dintre următoarele mijloace: suport hârtie, formă electronică, fax, sau prin înmânare directă, sub semnătură.

Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de ASF, sau de o societate desemnată de PAID, în cazurile speciale prevăzute de legislația aplicabilă. Asiguratului sau beneficiarului asigurării PAD nu i se pot solicita costuri pentru efectuarea constatării și evaluării riscurilor asigurate.

IMPORTANT: În cazul în care aveţi o daună trebuie să parcurgeţi următorii pași:
Anunțați imediat autorităţile competente – instituţiile cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, abilitate să constate și să declare starea de dezastru natural și să delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate: unităţile de pompieri, poliţie, primăria localităţii sau la alte organe abilitate prin lege (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență);
–  Solicitați întocmirea actelor referitoare la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat;
–  Luați măsurile necesare în vederea limitării pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare;
–  Contactați în cel mai scurt timp, fără însă a depăși cele 60 zile de la data producerii evenimentului asigurat, asigurătorul care a eliberat PAD.

Avizarea privind producerea unui risc asigurat trebuie să conţină:

 • numele și prenumele persoanei care avizează producerea evenimentului asigurat;
 • datele de identificare/contact ale acesteia: domiciliul, CNP, telefonul;
 • numele și prenumele asiguratului/beneficiarului PAD, adresa acestuia și datele de contact;
 • data, ora, locul și împrejurările cu privire la producerea evenimentului asigurat;
 • adresa clădirii avariate/distruse: stradă, număr, localitate ( oraș, comună, sat ), județ;
 • descrierea avariilor.

Asiguratul va transmite impreuna cu documentul de avizare:

 • copia cărții de identitate / buletin de identitate al asiguratului sau al împuternicitului;
 • copia poliţei de asigurare valabilă la data producerii evenimentului asigurat.

Dosarul de daună deschis de către asigurător va cuprinde următoarele documente:

 • avizarea privind producerea unui risc asigurat PAD;
 • procesul-verbal al autorităților abilitate să constate starea de dezastru natural (actele eliberate de autoritatea competentă sesizată);
 • copia actului doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună, care poate fi unul dintre documentele următoare:
  – contract vânzare-cumpărare;
  – autorizație de construire împreună cu procesul-verbal final al recepției lucrărilor;
  – contract de donație;
  – certificat de moștenitor;
  – documentație cadastrală vizată de către Oficiul de Carte și Publicitate Imobiliară, doar în cazul construcțiilor edificate, doar dacă aceasta este avizată după anul 2011.
  – orice alt titlu valabil din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză.
 • copia cărții de identitate / buletin de identitate al asiguratului sau al împuternicitului;
 • copia poliţei de asigurare valabilă la data producerii evenimentului asigurat;
 • fotografii efectuate cu prilejul constatării de către inspectorul constatator;
 • declaraţia de acceptare a despăgubirii – persoana fizică/ juridică completată și semnată de asigurat/beneficiar;

Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării, oferindu-vă informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.
Plata despăgubirilor
PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

După constatarea daunelor reclamate se va deschide dosarul de daune care va trebui să cuprindă informaţii/înscrisuri necesare în vederea stabilirii dreptului și cuantumului despăgubirii. După centralizarea tuturor acestor documente, asigurătorul va transmite către PAID dosarul de daună, iar PAID va face plata despăgubirii către beneficiarii de drept în maximum 5 zile.

În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât și unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate și valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.

În cazul în care există doi sau mai mulţi proprietari ai unei locuinţe, despăgubirea cuvenită poate fi acordată integral unui co-proprietar dacă ceilalți co-proprietari își exprimă în scris acordul cu privire la această modalitate de plată sau plata se va face tuturor co-proprietarilor, proporţional cu cota lor parte din dreptul de proprietate.

IMPORTANT: În urma înștiințării asigurătorului cu privire la producerea riscului asigurat, acesta va deschide dosar de daună, urmând ca în termen de maximum 5 zile un reprezentant (inspector constatator) al acestuia să se prezinte la locul producerii evenimentului pentru a constatata daunele reclamate. Acesta va întocmi un proces-verbal de constatare în care se consemnează avariile suferite locuinței asigurate prin PAD, ca urmare a producerii unuia dintre riscurile asigurate. Procesul-verbal de constatare se completează și semnează de inspectorul de daună la locul producerii evenimentului și se semnează de către asigurat, care va păstra un exemplar.

DE REŢINUT: Reparația locuinței avariate se poate efectua numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății.

 

Vreau oferta asigurare locuinta

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »