ASIGURARI DE GARANTII VAMALE

Asigurari de garantii vamale transilvania broker sibiu
Asigurari de garantii vamale Transilvania Broker Sibiu

GARANTIA VAMALA poate fi constituită:

 • printr-un depozit bănesc;
 • prin angajamentul unui garant;
 • fie prin altă formă de garanție care asigură în mod echivalent plata cuantumului taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe.

Ce acopera  asigurari de garantii vamale?

 • O datorie vamală existentă sau o datorie vamală potențială (susceptibilă de a lua naștere) în cadrul utilizării unuia sau mai multor regimuri / proceduri / operațiuni vamale.
 • Garanția vamală trebuie sa acopere:
  • taxele la import taxele vamale, taxele antidumping/anti subvenție);
  • după caz, alte taxe datorate legate de importul mărfurilor (accize, TVA).

TIPURI DE GARANȚII VAMALE

Un garant poate elibera angajamente de garanții vamale pentru clienții săi, in favoarea autorității vamale competente, pentru următoarele tipuri de garanții:

TIPUL GARANTIEICE ACOPERAFORMA NECESARA
Garantie izolatăDatoria vamală și după caz alte taxe legate de importul mărfurilor pentru utilizarea unei singure operațiuni vamale (de ex. o singură operațiune de tranzit unional).Anexe 32-01
Garantie izolata sub forma de titluri (Vouchers)Datoria vamală și după caz, alte taxe legate de importul mărfurilor numai pentru regimul de tranzit unional/comun. Fiecare voucher are o valoare de EUR 10 000Anexe 32-02
Garanție globalăDatoria vamală și, după caz alte taxe legate de importul mărfurilor pentru 2 sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale.Anexe 32-03

GARANTUL trebuie sa fie:

 • Persoana terta stabilita pe teritoriul vamal al Uniunii Europene ;
 • Garantul trebuie să indice o adresă de serviciu sau să numească un agent în fiecare stat membru în care este valabilă garanția in functie de caracteristicile autorizatiei;
 • Aprobat in prealabil de catre autoritatile vamale, cu exceptia cazului in care, garantul este un organism de creditare, o institutie financiara sau o companie de asigurari acreditata in Uniune in conformitate cu dispozitiile in vigoare ale Uniunii.

Vreau Oferta Asigurare Garantie

IMPORTANT

 • GARANTUL isi poate anula angajamentul în orice moment;
 • Anularea garanției de către GARANT intră în vigoare în a 16-a zi;
 • Răspunderea (financiară) a GARANTULUI rămâne valabilă pentru plata eventualelor datorii vamale și alte taxe rezultate în urma operațiunilor vamale începute înainte de revocarea sau anularea angajamentului.

REGIMURILE ȘI PROCEDURILE VAMALE ce se supun garantarii

 • Regimuri speciale
  • depozitarea temporară;
  • antrepozitarea vamala;
  • perfecționarea activă;
  • admiterea temporara (cu scutire totala/parțială de drepturi de import);
  • punerea in libera circulație cu destinație finală;
  • tranzit unional / comun;
 • Proceduri simplificate:
  • declarația simplificată ( Articolul 166 Codul Vamal Unional);
  • înscrierea in evidentele declarantului( Articolul 182 Codul Vamal Unional)
 • Amânarea la plata si alte facilitati de plata a taxelor vamale:
  • amânarea plații cuantumului taxelor (articolul 110 si 112 din Codul Vamal Unional);
  • acordarea liberului de vamă pentru mărfuri în situații speciale (articolul 195 (1) din Noul Cod Vamal Unional);
  • aplicarea de taxe antidumping provizorii;
 • Garanție pentru cazul în care punerea în aplicare a unei decizii este suspendată ca urmare a unui recurs (Articolul 45 Codul Vamal Unional).

DEPOZITAREA TEMPORARA

Aceasta procedura permite depozitarea temporara de mărfuri necomunitare aflate sub supraveghere vamala in intervalul dintre prezentarea acestora in vama si atribuirea unei alte destinații vamale.

Mărfurile depozitate temporar nu fac obiectul altor manipulări decât cele destinate sa le asigure conservarea fără a modifica prezentarea sau caracteristicile tehnice.

In general procedura este utilizata de comisionari in vama, case de expediții, deținătorii de depozite vamale, companii de transport implicate in circulația mărfurilor necomunitare.

ANTREPOZITUL VAMAL

Regimul de Antrepozitare Vamala, se acorda acelor mărfuri care din raționamente economice, sunt depozitate in orice amplasament (depozit) autorizat de către autoritățile vamale si sub supravegherea acestora.

Mărfurile aflate in acesta situație:

 • Mărfuri destinate reexportului;
 • Mărfurile sunt destinate importului definitiv: importatorul are interesul de a întârzia plata taxelor vamale de import pana in momentul in care aceste mărfuri urmează sa fie introduse efectiv in circuitul economic.

Antrepozitele vamale pot fi utilizate pentru antrepozitarea vamala a mărfurilor de către orice persoana („antrepozit vamal public”) sau pentru depozitarea mărfurilor de către titularul unei autorizații de antrepozitare vamala („antrepozit vamal privat”).

Pe durata regimului vamal de antrepozitare, mărfurile pot fi supuse următoarelor operațiuni:

 • AMBALAREA mărfurilor;
 • MARCAREA mărfurilor;
 • TESTAREA mărfurilor;

PERFECTIONAREA ACTIVA

Perfecționarea Activa permite folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii Europene a mărfurilor din afara UE pentru a le supune uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare, cu condiția ca marfurile plasate sub acest regim sa poata fi identificate in produsele prelucrate.

In cadrul regimului de Perfecționare Activa, mărfurile pot fi supuse următoarelor operațiuni:

 • prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;
 • transformarea mărfurilor;
 • repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea şi punerea lor la punct;
 • distrugerea bunurilor.

ADMITERE TEMPORARA

In cadrul regimului de admitere temporara, mărfurile din afara UE destinate reexportului pot sa facă obiectul unei destinații speciale pe teritoriul vamal al UE, cu scutire totala sau parțiala de taxe la import.

Pe durata regimului vamal de admitere temporara mărfurile nu suferă nici o modificare, cu excepția deprecierii normale datorate folosirii acestora.

In cadrul regimului de admitere temporară, mărfurile pot fi supuse următoarelor operațiuni:

 • reparațiile şi întreținerea, inclusiv revizia şi ajustările mărfurilor
 • măsuri de conservare a mărfurilor sau de asigurare a îndeplinirii cerințelor tehnice de utilizare a lor sub acel regim.

DESTINATA FINALA

Prin regimul de destinație finală bunurile puse în liberă circulație în Uniunea Europeană pot beneficia de tratament tarifar favorabil de reducere a taxelor vamale sau chiar zero, cu condiția ca acestea să fie utilizate intr-un anumit scop specific, într-o anumită perioadă de timp.

Tipuri de mărfuri in acest regim:

 • arme și echipamente militare certificate de o autoritate competentă;
 • produse destinate aeronavelor, navelor și bărcilor pentru platforme de foraj;
 • deșeurile și resturile care rezultă în urma prelucrării sau transformării mărfurilor, precum și pierderile cauzate de factori naturali.

PROCEDURA DE TRANZIT

In principiu, toate mărfurile necomunitare ce intră pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să fie vămuite la momentul sosirii. Pentru a nu supraaglomera frontierele Uniunii şi pentru a face posibilă vămuirea cât mai aproape de întreprinderea destinatară a mărfurilor, Codul Vamal al Uniunii permite plasarea acestor mărfuri sub regimul de tranzit.

 • Tranzit Unional:

• tranzit extern: circulația mărfurilor necomunitare în UE în regim suspensiv de plata a datoriilor vamale;

• tranzitul intern: circulația bunurilor Uniunii între două state membre printr-o țară terță (de exemplu, Elveția).

 • Tranzit Comun:

Procedura de tranzit comun este utilizată pentru circulația mărfurilor între cele 28 de state membre ale UE si țările AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia.) Procedura se bazează pe Convenția din 20 Mai 1987 privind procedura de tranzit comun, modificată la 5 decembrie 2017 printr-o decizie a Comitetului mixt al UE / AELS pentru a fi aliniată la Codul vamal al Uniunii. Normele sunt efectiv identice cu cele ale tranzitului Unional.

Ca regula generala, taxele pe care garanția trebuie sa le acopere sunt:

 • taxele vamale;
 • masurile tarifare aplicabile la import, daca este cazul (taxe anti dumping / anti subvenție);
 • alte taxe legate de importul mărfurilor (TVA si accize) după caz.

În cazul în care regimul de tranzit comun / unional nu a fost descărcat, autoritățile vamale din țara de plecare notifică în termen de maxim nouă luni Garantul. În cazul în care procedura rămâne încă deschisă si după acesta perioada, autoritățile vamale din țara de plecare, în termen de trei ani de la data acceptării declarației de tranzit, notifică garantul că este sau ar putea fi obligat să plătească datoriile vamale

Vreau Oferta Asigurare Garantie

PROCEDURI SIMPLIFICATE

 • Declarația simplificată ( Articolul 166 Codul Vamal Unional)

Permite titularului autorizației să depună o declarație care omite anumite date ale declarației standard sau documente justificative necesare pentru o declarație standard.

 • Inscrierea in evidentele declarantului( Articolul 182 Codul Vamal Unional)

Permite titularului autorizației să depună o declarație vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului (i.e. vămuire la domiciliu), cu condiția ca datele declarației respective să fie puse la dispoziția autorităților vamale prin sistemul declarant, atunci când se realizează înregistrarea în evidențe.

Ambele proceduri / operațiuni au un termen limită, adică termenul exprimat în zile, stabilit de autoritatea vamală, pentru depunerea declarației suplimentare (maximum 30 de zile).

ALTE PROCEDURI SUPUSE GARANTARII

 • Amânarea plații cuantumului taxelor (articolul 110 si 112 din Codul Vamal Unional);
 • Acordarea liberului de vamă pentru mărfuri în situații speciale (articolul 195 (1) din Noul Cod Vamal Unional);
 • Aplicarea de taxe antidumping provizorii:

Pot exista cazuri în care, la verificarea declarației vamale depuse de operatorul economic, autoritățile vamale stabilesc o valoare a taxelor la import mai mare decât suma rezultată din declarația vamală depusă. (valoare sub evaluată).

În acest sens, până la clarificarea situației, pentru a nu bloca mărfurile în vamă, importatorul poate stabili o garanție vamală în favoarea biroului vamal pentru a acoperi valoarea suplimentară a drepturilor vamale stabilite de autoritățile vamale

RETINETI

 • Garantia vamala, in forma angajamentului emis de catre companiile de asigurari, poate fi utilizata in oricare dintre regimurile / procedurile sau operatiunile vamale speciale / suspensive;
 • Utilizarea asigurarilor de garantii vamale aduce avantaje afacerii;
 • Limita acordata este influentata de transparenta datelor oferite;
 • Calitatea colateralului influenteaza pretul;
 • Flexibilitatea in a oferi servicii personalizate.

INFORMATII NECESARE EMITERII POLITEI

1. Detalii Financiare:

 • Doua bilanțuri anuale anterioare;
 • Ultimul bilanț depus;
 • Ultima balanța închisa.

2. Detalii despre Aplicant:

 • Prezentarea companiei;
 • Cererea chestionar.

In situația speciala a COMISIONARILOR VAMALI:

 • Lista operațiunilor de tranzit din ultimele 12 luni;
 • Posibilitate indirecta de recuperare a prejudiciului prin contractele încheiate cu transportatorii / casele de expediție;
 • Volum top 5 clienți si calitatea / seriozitatea acestora.

GARANTIILE COLATERALE solicitate:

 • Bilete la ordin;
 • Bilete la ordin avalizate;
 • Ipoteca generala pe creante rang II;
 • Ipoteca specifica pe creante rang I;
 • Cash colateral partial;
 • Ipoteca imobiliara;
 • Tert sustinator.

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »