Garantia de buna executie (PERFORMANCE BOND)

Asigurari transilvania broker sibiu - gbe

 

Garantia de buna executie (PERFORMANCE BOND)

Este o formă de garanție financiară utilizată în contractele de construcții sau în alte tipuri de contracte, care are ca scop asigurarea că lucrările sau serviciile vor fi executate în conformitate cu termenii și condițiile contractuale.

Iata cateva informatii suplimentare despre Garantia de Buna Executie:

 • Garantia se emite in momentul semnarii contractului si se pastreaza pana la finalizarea lucrarilor si predarea acestora catre beneficiar.
 • Durata Garantiei de Buna Executie este stabilita in contract si poate fi diferita in functie de tipul si complexitatea lucrarilor efectuate.
 • Garantia acopera viciile ascunse ale lucrarii, care nu au putut fi detectate in mod obisnuit in momentul finalizarii ei, dar care apar in timpul perioadei de garantie.
 • In cazul aparitiei unor probleme acoperite de Garantia de Buna Executie, beneficiarul trebuie sa informeze executantul in scris cat mai curand posibil.
 • In cazul in care executantul nu remediaza problema in termenul stabilit, beneficiarul poate declansa procedura de executare a garantiei, care poate include executarea lucrarilor de catre o alta firma sau recuperarea contravalorii garantiei.

Perioada maxima de Asigurare este de 60 de luni.

Vreau Oferta Asigurare Garantie

Stabilirea garanţiei de bună execuţie

Art. 39. –

(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.

(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepţia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

(3) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.

(4) Autoritatea contractantă stabileşte valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.

(5) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Art. 40. –

(1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) aplicându-se corespunzător.

(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.

(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

Art. 41. –

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

Art. 42. –

(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză;

c) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

(5) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

Avantajele Asigurarii Garantie de buna executie sunt:

 • facilitarea executarii lucrarilor contractate;
 • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de buna executie;
 • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
 • timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare;
 • costuri reduse

Plata despagubirii

 • Plata despăgubirii se va face în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de despăgubire completata conform prevederilor din prezenta clauză de garantare. Termenul de plată a despăgubire începe să curgă doar de la data recepționării cererii de plată completată conform prevederilor prezentei clauze de garantare.
 • Plata despăgubirii nu este condiționată de refuzul ori imposibilitatea Asiguratului de a plăti Beneficiarului suma pretinsă. De asemenea, plata despăgubirii nu este condiționată nici de recunoașterea culpei de către Asigurat ori
  de acordul acestuia.
 • În cazul în care Asiguratorul constată, ulterior plății despăgubirii, că Beneficiarul nu avea dreptul la despăgubire în cazul lipsei temeiniciei cererii de plată ori a sumei pretinse cu titlu de despăgubire, potrivit prevederilor Normei 32/2021 privind asigurările de garanții, acesta este îndreptățit să-i solicite Beneficiarului restituirea despăgubirii prin mijloacele prevăzute de lege.

Situații care nu au legătură cu conduita Asiguratului (Excluderi)

Asigurătorul nu va putea da curs unor cereri de despăgubire care NU au legătură cu conduita Asiguratului si care sunt provocate/agravate direct sau indirect de:

 • Situații care au determinat nerespectarea Obligațiilor garantate ca urmare a conformării Asiguratului la dispozițiile autorităților privind prevenirea sau limitarea epidemiilor/pandemiilor, precum și dispozițiile privind prevenirea sau
  limitarea răspândirii/ contaminării/infectării cu orice agenți patogeni sau viruși;
 • Răspunderea cauzată de radiațiile ionizante sau contaminare radioactiva și poluarea aerului, apei și solului sau de proprietățile radioactive, toxice, explozibile sau periculoase ale oricărui ansamblu nuclear exploziv sau ale oricărei
  componente nucleare a acestuia;
 • Război, invazie sau acțiunea unui dușman extern, război civil, ostilități (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), revoltă, revoluție, rebeliune, insurecție, grevă, grevă patronală, uzurpare de putere, grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acționează în legătură cu orice organizație politică, conspirație, confiscare, terorism, sabotaj, dictatură militară, lege marțială, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorități publice;
 • Situații care au determinat nerespectarea Obligațiilor garantate ca urmare a conformării Asiguratului la dispozițiile autorităților naționale sau internaționale care impun sancțiuni comerciale, embargo financiar sau alte sancțiunii economice.
 • In caz de neconformitate a documentelor transmise de catre Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de intocmire si transmitere prevazute mai sus.

Garanţii colaterale

Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

 • Certificatul de înregistrare (copie);
 • Contract semnat
 • Ultima balanta
 • Ultimele 2 bilanturi
 • Graficul de executie
 • Acordul de asociere (daca e cazul)
 • Daca firma analizata nu sta bine d.p.d.v. financiar trebuie sa aduci un tert garant care sa sustina garantia colaterala BO sau fila CEC.

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »