NORMA 23/2014 PRIVIND ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE VEHICULE PENTRU ANUL 2015

Norma privind Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule pentru anul 2015


In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 21 octombrie 2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma:
TITLUL I
Contractul de asigurare de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii RCA
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul Romaniei acorda despagubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratii raspund delictual fata de terte persoane. Nu intra sub incidenta asigurarii raspunderea decurgand din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.
(2) Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul vehiculului.
(3) Conditiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta norma.
Art. 2. - In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. avizare de dauna - procedura prin care pagubitul inregistreaza la asigurator o pretentie de despagubire, pe baza unor documente din care rezulta producerea unui eveniment acoperit prin polita de asigurare;
2. bonus-malus - sistem prin care asiguratul/utilizatorul se incadreaza in una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), in functie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator in perioada de referinta;
3. emitere electronica - subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita;
4. indexarea tarifelor de prima - majorarea uniforma de catre asiguratorul RCA a tarifelor de prima cu acelasi procent;
5. polita de asigurare RCA - forma scrisa a contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule;
6. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizica sau juridica inscrisa in documentele de identitate ale vehiculului sau in alte inscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;
7. teritoriu in care stationeaza in mod obisnuit vehiculul reprezinta:
a) teritoriul statului in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat permanent ori temporar;
b) teritoriul statului in care s-a eliberat vehiculului un semn distinctiv, in situatiile in care nu se solicita inmatricularea/inregistrarea unui anumit tip de vehicul, dar vehiculul respectiv primeste un semn distinctiv similar numarului de inmatriculare/inregistrare sau unei polite de asigurare de raspundere civila auto;
c) teritoriul statului in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului este rezident permanent, in cazurile in care pentru anumite tipuri de vehicule nu se solicita placuta de inmatriculare/inregistrare ori nu se atribuie un alt semn distinctiv;
d) teritoriul statului in care s-a produs accidentul, in cazurile in care vehiculele care au fost implicate intr-un accident nu au numar de inmatriculare/inregistrare sau acesta nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv, in scopul stabilirii despagubirilor, conform prevederilor prezentelor norme;
8. utilizator al vehiculului - persoana fizica sau juridica careia, in baza unui contract incheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumita perioada dreptul de folosinta a unui vehicul;
9. vigneta - autocolantul care se aplica pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior, eliberat impreuna cu polita de asigurare RCA.
CAPITOLUL II
Autorizarea asiguratorilor si conditii privind practicarea asigurarii obligatorii RCA
Art. 3. - (1) Asiguratorii pot practica asigurarea obligatorie RCA daca sunt autorizati pentru desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii speciale:
a) sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, prevazute la lit. B clasa 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispun de un reprezentant de despagubiri in fiecare stat situat in limitele teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
c) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate, sucursala ori agentie, inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, atat pentru activitatea de contractare a asigurarii, cat si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor pentru vehicule;
d) efectueaza activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat, propriu sau mandatat, si efectueaza plati de despagubiri in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
e) dispun, atat pentru sediul central, cat si pentru unitati teritoriale, de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita contractarea asigurarii RCA, tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, derularea si incetarea asigurarii RCA, gestionarea dosarelor de dauna si transmiterea in format electronic a acestor informatii catre baza de date CEDAM;
f) desfasoara activitatea privind incheierea asigurarii obligatorii RCA numai la:
(i) sediile principale sau secundare ale asiguratorilor, ale intermediarilor de asigurari;
(ii) sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;
(iii) domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice.
g) detin un program de reasigurare care garanteaza o retinere proprie prudentiala;
h) sunt membri ai Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania denumit in continuare BAAR, precum si ai Asociatiei "Fondul de protectie a victimelor strazii" .
(2) Conditiile pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, prevazute la alin. (1), trebuie indeplinite pe toata perioada de valabilitate a autorizarii de catre asiguratorii autorizati pentru practicarea acestei asigurari.
(3) Asiguratorii care au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA isi asuma raspunderea pentru toate politele RCA si pentru toate erorile sau omisiunile aparute la emiterea politelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii in asigurari.
Art. 4. - (1) In vederea autorizarii pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorii solicitanti trebuie sa depuna o cerere la Autoritatea de Supraveghere Financiara, impreuna cu o documentatie care cuprinde urmatoarele:
a) documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) lista reprezentantilor de despagubiri prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b);
c) lista unitatilor teritoriale ale asiguratorului unde acesta desfasoara activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c), insotita de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comertului, care atesta existenta acestor unitati teritoriale;
d) lista sediilor apartinand persoanelor juridice cu care asiguratorul are incheiate contracte de mandat pentru desfasurarea activitatii de contractare a asigurarii, insotita de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comertului, care atesta existenta acestor unitati teritoriale;
e) lista personalului de specialitate responsabil cu desfasurarea activitatii de constatare si lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesara efectuarii platilor de despagubiri, precum si alte informatii considerate relevante, pentru fiecare unitate teritoriala, sub semnatura conducatorului executiv al societatii;
f) declaratia conducatorului executiv al societatii, precum si a conducatorului compartimentului de specialitate cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e);
g) nota de fundamentare, care sa cuprinda in mod obligatoriu tarifele de prima pentru primii 2 ani si metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima, potrivit prevederilor art. 21, precum si o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioada de 5 ani;
h) declaratia conducatorului executiv al societatii privind indeplinirea conditiilor necesare respectarii prevederilor art. 20 alin. (4).
(2) Asiguratorul cu sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene se considera autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA pe teritoriul Romaniei, de la data la care autoritatea competenta a statului membru de origine ii comunica confirmarea Autoritatii de Supraveghere Financiara referitoare la primirea notificarii privind intentia de exercitare a libertatii de a presta servicii sau a dreptului de stabilire.
(3) Asiguratorii RCA au obligatia de a comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara orice modificare si/sau completare a informatiilor transmise potrivit alin. (1), in termen de 30 de zile de la data modificarii sau completarii.
Art. 5. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiara decide acordarea autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA in urma analizei documentelor depuse, precum si a analizei indicatorilor care atesta faptul ca asiguratorul poate gestiona aceasta forma de asigurare in conditii compatibile cu reglementarile privind practica prudentiala.
(2) Autorizatia poate fi retrasa sau suspendata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.
Art. 6. - (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termen de 30 de zile de la data autorizarii, urmatoarele documente:
a) dovada raporturilor juridice de reasigurare;
b) copie a mandatului BAAR pentru eliberarea de carti verzi, in calitate de membru al biroului national;
c) copie a documentului care atesta afilierea la Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii".
(2) Asiguratorii RCA au obligatia de a transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara copia actului aditional care modifica si/sau completeaza contractul de reasigurare transmis potrivit alin. (1) lit. a), in termen de 30 de zile de la data modificarii sau completarii.
(3) Asiguratorii RCA care au notificat Autoritatii de Supraveghere Financiara desfasurarea activitatii de asigurare de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a-si desfasura activitatea cu respectarea prevederilor legale nationale ale tarilor respective.
(4) Asiguratorii care au dreptul de a practica asigurarea obligatorie RCA pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor prezentei norme.
Art. 7. - (1) In aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor care practica aceasta asigurare, dezvoltarea si intretinerea bazei de date CEDAM, precum si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor, se preleva o cota procentuala de 1,00% din volumul primelor de asigurare brute incasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.
(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei procentuale de 1,00% asupra volumului lunar al primelor de asigurare brute incasate se vireaza in fiecare luna, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(3) Cota procentuala mentionata la alin. (1) si (2) poate fi modificata in functie de realizarea obiectivelor prevazute mai sus.
Art. 8. - Asiguratorii RCA au obligatia de a intocmi evidente privind asigurarea obligatorie RCA si de a transmite trimestrial Autoritatii de Supraveghere Financiara, raportarile elaborate potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 4, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, atat in scris, cat si in format electronic.
Art. 9. - Asiguratorii RCA au obligatia de a publica pe site si de a actualiza periodic toate datele necesare, care sa le permita persoanelor pagubite accesul direct la informatiile privind procedura de avizare si constatare a daunelor, precum si informatii privind personalul de specialitate responsabil cu desfasurarea activitatii de constatare si lichidare a daunelor auto.
Art. 10. - (1) Asiguratorii emitenti de polite de asigurare RCA pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania au obligatia de a transmite catre baza de date CEDAM informatii complete privind politele de asigurare RCA incheiate direct sau prin intermediari.
(2) Asiguratorii RCA sunt obligati sa transmita catre baza de date CEDAM prin sistem informatic, utilizand un mediu de comunicare electronica, toate informatiile privind incheierea asigurarii obligatorii RCA si data de incetare a valabilitatii sau de reziliere a documentelor de asigurare, precum si informatii cu privire la daunele inregistrate in baza politelor de asigurare RCA ca urmare a unor evenimente produse pe parcursul derularii contractului de asigurare.
Art. 11. - (1) Asiguratorul RCA este obligat sa numeasca reprezentanti de despagubiri in fiecare stat membru, cu exceptia statului membru in care a obtinut autorizatia pentru practicarea asigurarii de raspundere civila a vehiculelor. Reprezentantul de despagubiri are sediul in statul unde a fost numit, in cazul in care este persoana juridica, sau este rezident ori se stabileste in statul membru in care este numit, in cazul in care este persoana fizica.
(2) Numirea unui reprezentant de despagubiri nu reprezinta infiintarea unei filiale a asiguratorului RCA.
Art. 12. - (1) Reprezentantul de despagubiri este imputernicit sa instrumenteze daunele in numele si in contul asiguratorului RCA si sa reprezinte asiguratorul RCA. In acest scop, reprezentantul de despagubiri intocmeste dosarul de dauna si ia toate masurile necesare pentru solutionarea cererilor de despagubire pretinse de partea
prejudiciata, pentru prejudiciile cauzate in urma unui accident, drept consecinta a utilizarii vehiculului:
a) pentru care asigurarea de raspundere civila a fost emisa de catre un asigurator ori de filiala acestuia in alt stat membru decat statul in care partea prejudiciata este rezidenta sau isi are sediul;
b) care provine din alt stat membru decat statul in care partea prejudiciata este rezidenta sau isi are sediul; si
c) pentru prejudiciul produs in alt stat membru decat cel in care partea prejudiciata este rezidenta sau isi are sediul.
(2) Reprezentantul de despagubiri poate actiona pentru mai multi asiguratori RCA.
Art. 13. - (1) Reprezentantul de despagubiri trebuie sa fie autorizat sa reprezinte asiguratorul RCA cu puteri depline, inclusiv cu drept de dispozitie in fata partii prejudiciate, sa i se atribuie competenta necesara pentru a raspunde pretentiilor de despagubire justificate ale partii prejudiciate si sa fie apt sa examineze cazul in limba oficiala a statului membru in care partea prejudiciata este rezidenta sau isi are sediul.
(2) Numirea unui reprezentant de despagubiri nu exclude dreptul partii prejudiciate de a institui proceduri directe impotriva persoanei care a cauzat prejudiciul sau a asiguratorului acesteia, dupa caz.
Art. 14. - (1) Asiguratorul RCA este obligat sa informeze Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii" cu privire la numele si prenumele, data nasterii si adresa ori punctul de lucru ale reprezentantului de despagubiri, in cazul in care acesta este reprezentat de o persoana fizica sau cu privire la denumire si sediu, in cazul in care este reprezentat de o persoana juridica, precum si cu privire la toate modificarile in privinta reprezentantului, in termen de 7 zile de la numire ori de la producerea modificarilor respective.
(2) Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii" va inainta imediat aceste informatii centrelor de informare nationale din statele membre.
CAPITOLUL III
Contractul de asigurare
SECIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 15. - (1) Se considera ca un vehicul este asigurat, daca proprietarul acestuia are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 11pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie de raspundere civila auto sau asigurarea obligatorie RCA.
(2) Contractul de asigurare RCA se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA.
Art. 16. - (1) La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor,
denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.
(2) In baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, in conditiile in care acestea nu reduc sau nu restrictioneaza drepturile unei parti prejudiciate ce decurg din asigurarea obligatorie RCA sau nu contravin prevederilor legale.
(3) Asiguratorii RCA au obligatia sa solicite toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite in tariful de prima, si sa verifice corectitudinea informatiilor privind datele de identificare si tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia, precum si dovada inregistrarii fiscale a vehiculului pe numele noului proprietar, pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii in Romania.
Art. 17. - (1) Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:
a) polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania;
b) documentul international de asigurare;
c) documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.
(2) Pentru vehiculele care stationeaza in mod obisnuit intr-un stat membru, placutele de inmatriculare atesta ca biroul national din statul membru este garant al platii despagubirii catre persoana pagubita intr-un accident de vehicul.
(3) In cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor inmatriculate ori inregistrate, care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa prezinte polita de asigurare RCA valabila sau, in afara teritoriului Romaniei, documentul international de asigurare.
(4) Asiguratorii RCA sunt obligati sa confirme valabilitatea politelor RCA si sa comunice copii ale acestor polite la solicitarea instantelor de judecata si a altor autoritati publice, a regiilor autonome, la solicitarea asiguratorilor care s-au subrogat in drepturile persoanei pagubite, precum si la solicitarea altor persoane fizice si juridice.
Art. 18. - (1) Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurator RCA in schimbul unei prime platite de proprietarul sau utilizatorul unui vehicul garanteaza, pentru perioada de valabilitate inscrisa, despagubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse in limitele teritoriale de acoperire, in conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA, in vigoare la data accidentului, ale statului in care acesta s-a produs.
(2) In limitele teritoriale de acoperire a asigurarii obligatorii RCA se garanteaza, pe baza aceleiasi prime, acoperirea prejudiciilor in conformitate cu legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare.
(3) In cazul prejudiciului produs unui cetatean al unui stat membru prin utilizarea unui vehicul stationat in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei, in timpul deplasarii sale intre doua state membre in care este valabil Tratatul privind instituirea Comunitatii Economice Europene, daca nu exista birou national responsabil pentru teritoriul traversat si pe care s-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentelor norme sau ale legislatiei statului in care isi are sediul asiguratorul emitent al politei de asigurare RCA.
Art. 19. - Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata astfel:
a) pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate in Romania, anual ori semestrial, dupa caz;
b) pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, anual ori semestrial, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;
c) pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;
d) pentru vehiculele care se inmatriculeaza temporar dupa cum urmeaza:
(i) pentru vehiculele de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara, anual ori semestrial, in perioada inmatricularii temporare, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau, mai putin in situatiile in care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe;
(ii) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;
e) pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
f) pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe, anual.
Art. 20. - (1) Polita de asigurare RCA contine in mod obligatoriu informatii despre: partile implicate in contract, perioada de valabilitate a asigurarii, limitele maxime de despagubire stabilite de asigurator, prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achizitie directa, clasa bonus-malus si numarul de inmatriculare/inregistrare ori numarul de identificare al vehiculului, precum si statele in care acest document are valabilitate.
(2) Forma si continutul politei de asigurare RCA, documentului international de asigurare, precum si vignetei sunt prevazute in anexa nr. 6.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara aloca fiecarui asigurator nou-autorizat o serie unica, care va fi mentionata pe politele de asigurare RCA si pe vigneta.
(4) Politele de asigurare RCA se emit in sistem electronic.
(5) Comisionul de intermediere va fi mentionat pe polita de asigurare RCA atat in valoare absoluta, cat si ca procent aplicat primei de asigurare mentionataepe polita, fiind inclus ca valoare in prima de asigurare totala.
(6) Cheltuiala medie de achizitie directa va fi mentionata pe polita de asigurare RCA ca procent, fiind inclusa in prima de asigurare, si va fi calculata de asiguratorul RCA pentru politele de asigurare emise prin personal propriu in luna calendaristica anterioara emiterii politei.
(7) Asiguratorul RCA va determina lunar, cheltuiala medie de achizitie directa aferenta lunii respective, ca procent dintre cheltuielile de achizitie directa aplicabile la data emiterii politei RCA, fara a se lua in considerare remuneratii de orice fel acordate
in functie de performanta portofoliului gestionat de salariatii proprii, si primele de asigurare brute subscrise in luna respectiva.
Art. 21. - (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24, astfel incat sa sa acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA, constituirea rezervelor tehnice prevazute in legislatia in vigoare si plata contributiilor catre fondurile stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si de administrare.
(2) Tarifele de prima stabilite de asiguratori pot contine reduceri comerciale pana la un nivel de maximum 10%, cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii, precum si a celor stabilite prin sistemul bonus-malus.
(3) Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifica Autoritatii de Supraveghere Financiara cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul executiv al societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina prima de risc, incluzand estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de prima.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), indexarea tarifelor de prima se va notifica cu minimum 10 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei in care vor fi practicate.
(5) Tarifele de prima pot fi modificate dupa minimum un an de la ultima notificare, cu exceptia indexarilor sau a majorarilor pe anumite categorii de riscuri.
(6) Asiguratorii sunt obligati sa transmita in format electronic Autoritatii de Supraveghere Financiara ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin. (1), impreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule.
(7) Tarifarea asigurarilor RCA trebuie sa contina sistemul bonus-malus. Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus-malus sunt cele mentionate la capitolul IV din titlul II.
(8) Nerespectarea de catre asiguratorii RCA a prevederilor prezentului articol se poate sanctiona cu retragerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si normelor emise in aplicarea acestei legi.
Art. 22. - (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de prima practicate pe site-ul fiecarui asigurator RCA, la sediul social al acestuia si la unitatile teritoriale, precum si de a oferi toate informatiile in legatura cu criteriile luate in calcul la stabilirea primei de asigurare.
(2) Asiguratorii RCA/intemediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara, inscrise in polita de asigurare si in documentul de plata al primei de asigurare.
(3) Indiferent de canalul de distributie utilizat, asiguratorul RCA are obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat.
(4) Este interzisa asiguratorilor RCA/intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA, cu exceptia asigurarilor facultative care acopera riscuri asociate riscurilor acoperite prin polita RCA.
(5) Aplicatia utilizata in punctele de vanzare pentru calculul primei de asigurare trebuie sa ia in considerare toate criteriile stabilite de asigurator in tariful de prima.
(6) Oferta trebuie sa contina criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile oferite de catre potentialul asigurat.
(7) Oferta asiguratorului trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum 3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) prima de asigurare totala rezultata din aplicarea tarifului de prima, ce va fi mentionata pe polita de asigurare;
b) comisionul platit de asigurator intermediarului; comisionul trebuie exprimat in valoare absoluta si ca procent din prima de asigurare totala. In oferta se va mentiona faptul ca valoarea absoluta a comisionului se determina prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totala si ca acesta este inclus in prima totala;
c) cheltuiala medie de achizitie directa; aceasta va fi mentionata pe polita de asigurare RCA ca procent, cu mentiunea ca este inclusa in prima de asigurare totala;
d) data pana la care oferta este valabila.
(8) Prevederile prezentului articol sunt obligatorii si pentru aplicatiile website utilizate de asiguratori si intermediari pentru vanzarea asigurarilor RCA.
(9) Asiguratorii RCA nu pot incheia polite de asigurare RCA a caror data de intrare in valabilitate depaseste 30 de zile de la data emiterii acesteia.
Art. 23. - (1) Prima de asigurare se calculeaza pentru un intreg an de subscriere, potrivit tarifelor de prima anuale practicate de asigurator, aferente perioadei de valabilitate a politei de asigurare RCA.
(2) Prima anuala de asigurare se calculeaza prin insumarea primelor lunare aferente fiecarei luni de valabilitate a politei de asigurare RCA, prima lunara fiind calculata ca raport de 1/12 din tariful anual de prima practicat. Perioada mai mare sau egala cu 15 zile calendaristice se considera luna intreaga.
(3) Asiguratorii RCA au obligatia de a efectua trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile ce se impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu obligatiile asumate prin politele incheiate. In scopul protejarii asiguratilor/pagubitilor, pe baza analizei indicatorilor raportati, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate interveni prin limitarea comisionului de intermediere.
(4) Asiguratorii RCA au obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia intermediarului de a incasa prima de asigurare aferenta politelor RCA integral in contul asiguratorului, sau in cazul platilor in numerar, de a vira prima de asigurare incasata integral in contul asiguratorului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.
Art. 24. - (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili limite de despagubire, care nu pot fi mai mici decat limitele de despagubire stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(2) Limitele de despagubire stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sunt:
a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Limitele de despagubire vor fi revizuite din 5 in 5 ani, in functie de evolutia indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizati ai preturilor de consum.
Art. 25. - In cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.
SECIUNEA a 2-a
Riscurile acoperite si excluderile
Art. 26. - (1) Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovedite prin orice mijloc de proba. Fara a se depasi limitele de despagubire prevazute in contractul de asigurare RCA, in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, se acorda despagubiri in forma baneasca pentru:
a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
b) pagube materiale;
c) pagube reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat;
d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana pagubita.
(2) Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda despagubiri pana la limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA pentru:
1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atasului tractat de vehicul;
2. prejudiciul produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat, inclusiv in cazurile in care la data accidentului conducatorul vehiculului:
a) a condus vehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
b) nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca vehiculul respectiv;
c) nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta vehiculului respectiv;
3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, cand prejudiciul isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
4. prejudiciile produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducatorului auto, cu exceptia despagubirilor solicitate de catre conducatorul auto vinovat de producerea accidentului;
5. prejudiciile provocate tertilor, drept consecinta a deschiderii usilor vehiculului, in timpul mersului sau atunci cand vehiculul este oprit ori stationeaza, de catre pasagerii acestuia, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.
Art. 27. - Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
1. cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
a) intr-un caz de forta majora;
b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
c) din culpa exclusiva a unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 26 alin. (2) pct. 5;
2. prejudiciile produse bunurilor apartinand conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;
3. urmatoarele situatii:
a) prejudiciile au fost produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea sau utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
b) bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;
c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
4. prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere;
5. partea din prejudiciu care depaseste limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;
7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
8. sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
9. prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca persoanele pagubite stiau ca vehiculul respectiv era furat;
11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;
12. prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac sau razboi;
15. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.
Art. 28. - (1) In situatia in care persoana pagubita a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea prejudiciului, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din prejudiciu care ii este imputabila - culpa comuna. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea constatata prin orice mijloc de proba.
(2) In situatia in care nu se poate stabili intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident, fiecare parte avand dreptul la despagubire in proportia in care nu s-a facut raspunzatoare de producerea accidentului.
SECIUNEA a 3-a
Perioada de valabilitate a asigurarii de raspundere civila a vehiculelor
Art. 29. - (1) Raspunderea asiguratorului RCA incepe:
a) din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii;
c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.
(2) In cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata, pentru care exista o asigurare obligatorie RCA valabila, aceasta asigurare ramane in vigoare pana la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/inregistrarii vehiculului de catre noul proprietar. In cazul in care noul proprietar detine o asigurare obligatorie RCA pe numele sau, aceasta va fi considerata valabila chiar daca nu s-a efectuat procedura de inmatriculare/inregistrare pe numele sau.
Art. 30. - Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentul radierii din evidenta circulatiei ori la data la care asiguratul depune la asigurator documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul asigurat.
Art. 31. - (1) Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi de asigurare cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Orice fractiune de luna este considerata luna intreaga.
(2) In situatiile mentionate la alin. (1), asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, in termen de maximum 10 zile de la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1), numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care asiguratorul RCA este obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin polita de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa recupereze de la asigurat prima de asigurare restituita acestuia la cerere.
Art. 32. - In cazul in care asiguratul nu respecta obligatia de a instiinta asiguratorul RCA cu privire la modificarea informatiilor cuprinse in polita de asigurare, referitoare la vehicul si la proprietarul sau utilizatorul acestuia, asiguratorul RCA nu va fi obligat sa returneze diferenta de prima platita.
SECIUNEA a 4-a
Stabilirea raspunderii in cazul cuplului tractor-remorca/semiremorca
Art. 33. - (1) Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente a remorcilor/semiremorcilor are acoperire doar daca acestea nu sunt atasate unui vehicul tractor.
(2) In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca/semiremorca este atasata vehiculului tractor, raspunderea apartine vehiculului tractor.
(3) Asiguratorul vehiculului tractor are obligatia de a despagubi partea prejudiciata, avand totusi posibilitatea exercitarii dreptului de regres asupra asiguratorului remorcii/semiremorcii, in cazul in care poate dovedi ca dauna s-a produs ca urmare a unei defectiuni tehnice a remorcii/semiremorcii, care nu putea fi observata de catre conducatorul auto.
(4) In cazul in care evenimentul se produce in timp ce remorca/semiremorca este atasata vehiculului tractor, despagubirea va fi suportata, in functie de situatiile mai jos prezentate, de catre:
a) asiguratorul vehiculului tractor, in situatia in care vehiculul tractor este identificat si asigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;
b) Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii" sau biroul national al statului in care vehiculul tractor stationeaza in mod obisnuit, pentru vehicule inmatriculate in
alte state, in situatia in care vehiculul tractor este identificat si neasigurat, indiferent daca remorca/semiremorca este sau nu este identificata ori asigurata;
c) asiguratorul remorcii/semiremorcii, in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata si asigurata; dupa plata despagubirii, asiguratorul remorcii/semiremorcii are drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului si, dupa caz, impotriva asiguratorului vehiculului tractor, daca acestia vor fi identificati ulterior;
d) Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii", in situatia in care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificata si neasigurata.
SECIUNEA a 5-a
Obligatiile asiguratului
Art. 34. - (1) Asiguratul este obligat sa instiinteze, in cel mai scurt timp, asiguratorul RCA cu privire la producerea evenimentului si sa precizeze imprejurarile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigatiilor referitoare la acest eveniment sa procedeze in conformitate cu instructiunile primite de la asigurator.
(2) Asiguratul este obligat sa instiinteze, in cel mai scurt timp, asiguratorul RCA, in scris, cu privire la faptul ca:
a) partea prejudiciata a solicitat despagubirea de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost indreptate impotriva lui in legatura cu evenimentul produs si sa informeze asiguratorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum si la rezultatul acestora;
c) partea prejudiciata si-a exercitat dreptul de a fi despagubita prin inaintarea unei cereri catre o instanta judecatoreasca sau catre o alta autoritate, in situatia in care asiguratul afla despre acest lucru;
d) informatiile inscrise in polita de asigurare RCA au suferit modificari intervenite in timpul valabilitatii asigurarii.
Art. 35. - Asiguratul este obligat, in cel mai scurt timp, sa ofere partii prejudiciate, la cererea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, in special numele si prenumele si locul de rezidenta ale persoanei care a condus vehiculul asigurat in momentul producerii daunei; numele, prenumele si locul de rezidenta sau denumirea, sediul proprietarului ori utilizatorului vehiculului; denumirea, sediul asiguratorului care a emis polita de asigurare RCA, seria si numarul politei de asigurare RCA, precum si numarul de inmatriculare/inregistrare al vehiculului asigurat ori numarul de identificare al acestuia.
SECIUNEA a 6-a
Despagubirea
Art. 36. - Persoana pagubita are dreptul sa inainteze avizarea de dauna catre asiguratorul RCA, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau catre Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii", in cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ori catre BAAR, in calitatea sa de birou gestionar;
Art. 37. - (1) In termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA este obligat:
a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie sa notifice partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.
(2) Daca in termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii.
(3) Asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului, in termenul prevazut la alin. (1), in conditiile in care acesta nu face obiectul unor cercetari efectuate de catre autoritatile publice competente, aflate in curs de desfasurare.
(4) Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.
(5) Asiguratorul RCA este obligat sa elibereze asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relatii contractuale, sau absenta acestor daune.
(6) Certificatul privind daunele inregistrate trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii: nume/denumire asigurat, CNP/CUI, datele vehiculului, numarul politei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus-malus aferenta, data producerii evenimentului inregistrat, data platii despagubirii.
Art. 38. - Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute la art. 37 sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, se aplica o penalizare de 0,2%, calculata pentru fiecare zi de intarziere, la intreaga suma de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata, care se plateste de asigurator.
TITLUL II
Norme tehnice privind avizarea, constatarea prejudiciilor si plata despagubirilor
CAPITOLUL I
Avizarea si constatarea prejudiciilor
Art. 39. - (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele pagubite se adreseaza in vederea avizarii daunei asiguratorului RCA cu care proprietarul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a incheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanta de despagubiri, la Asociatia "Fondul de protectie a victimelor strazii" ori catre BAAR, in calitatea sa de birou gestionar.
(2) Avizarea unei daune in legatura cu producerea unui evenimentul asigurat prin polita de asigurare RCA obliga asiguratorul RCA raspunzator sa deschida dosarul de dauna, sa efectueze constatarea pagubelor, sa comunice in scris partii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire si sa solutioneze cererea in termenul legal.
(3) Asiguratorul are obligatia inregistrarii tuturor documentelor depuse la dosarul de dauna.
Art. 40. - (1) In cazul in care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana pagubita se adreseaza asiguratorului sau de bunuri, constatarea avariilor, solutiile tehnologice adoptate, precum si modul de stabilire a cuantumului despagubirilor, respectiv costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul sunt opozabile asiguratorului RCA al persoanei vinovate.
(2) In situatia respectarii prevederilor alin. (1), asiguratorul de bunuri al persoanei pagubite recupereaza despagubirea platita de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate, fara ca asiguratorul RCA sa fie indreptatit sa respinga o astfel de cerere.
(3) Eventuala diferenta de despagubire, rezultata din modul de calcul al valorii maxime a despagubirii, daca este justificata, ramane pe contul asigurarii facultative, neputand fi recuperata de la asiguratul persoana vinovata, daca despagubirea platita din asigurarea facultativa nu depaseste limita de despagubire ce poate fi acordata de asiguratorul RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de vehicul, prevazuta in polita de asigurare.
Art. 41. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia. (2) La momentul efectuarii constatarii, asiguratorul RCA este obligat sa elibereze persoanei pagubite un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o nota de constatare, in care sa se indice si numarul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate in unul si acelasi accident si solutiile tehnice adoptate: inlocuire sau reparatie, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre pagubit pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii.
(3) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate, precum si la solutiile tehnice adoptate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
Art. 42. - (1) Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor.
(2) Asiguratorul RCA are obligatia de a efectua constatarea daunelor ce nu au putut fi constatate initial, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la solicitare.
Art. 43. - Asiguratorii RCA pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea vehiculului avariat, inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea avariilor, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii cuantumului pagubelor se face in baza datelor consemnate in constatarea amiabila, in actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale partilor implicate in accident si ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate la vehicul si, dupa caz, a inlocuirii eventualelor parti componente sau piese avariate, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
CAPITOLUL II
Stabilirea despagubirilor
SECIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 44. - Despagubirile se stabilesc in conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza politei RCA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza elementelor cuprinse in formularul "Constatare amiabila de accident" ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, pe baza instiintarii sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, precum si a oricaror mijloace de proba, ori prin hotarare judecatoreasca.
Art. 45. - Stabilirea despagubirilor se poate face in cazurile in care, din documentele existente in dosarul de dauna - constatare amiabila de accident, acte eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, instiintare, procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator sau alte mijloace de proba - rezulta raspunderea civila a proprietarului sau a conducatorului vehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
Art. 46. - Despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care:
1. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport cu care persoana pagubita isi realizeaza obiectul de activitate si pentru care detine licenta si autorizare in acest sens, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luandu-se in calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane, practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;
2. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul prejudiciilor produse.
Art. 47. - In cazul in care accidentul de vehicul face obiectul unui proces-penal, despagubirile se stabilesc pe cale amiabila, daca:
1. potrivit legii, actiunea penala a fost stinsa sau poate fi stinsa prin impacarea partilor;
2. desi hotararea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;
3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor:
a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata si persoana pagubita isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia;
b) sau, din actele incheiate de autoritatile publice, rezulta atat raspunderea civila a acestora, prejudiciile cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate in curs si persoana pagubita isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia.
Art. 48. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinandu-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA.
Art. 49. - In cazul in care cuantumul despagubirilor in unul si acelasi accident de vehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin polita de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare si totalul cuantumului despagubirilor.
SECIUNEA a 2-a
Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului
Art. 50. - La stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:
1. in caz de vatamare corporala:
a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate, probate cu documente fiscale, si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative, si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;
e) cheltuielile cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificatul medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult decat salariul de baza minim brut pe economie;
f) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania;
2. in caz de deces:
a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv pentru piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
c) veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
d) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania.
SECIUNEA a 3-a
Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor
Art. 51. - (1) Despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA.
(2) Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din vehicul ramase neavariate, demontabile si valorificabile, cuprinsa intre 0,1% si cel mult 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului. In cazul unei daune totale, daca persoana pagubita face dovada radierii din circulatie a vehiculului avariat si a valorificarii integrale a acestuia catre o societate specializata in dezmembrarea si reciclarea vehiculelor, valoarea ramasa este cea mentionata in documentele fiscale justificative eliberate de societatea respectiva, fara a putea depasi 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului.
(3) Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 53.
(4) In cazul in care

Daca vrei sa ne lasi un mesaj, apasa butonul de contact.