Incetare Valabilitate Polite City Insurance 11.05.2022

Stimați clienti,

Vă reamintim că polițele de asigurare încheiate cu SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. încetează de drept în termen de 90 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment, respectiv ultima zi de valabilitate a acestora fiind 11.05.2022.

De asemenea, clienții vor avea în continuare posibilitatea de a recupera de la Fondul de Garantare a Asiguraților primele datorate pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit chiar dacă polița de asigurare/ contractul de reasigurare încetează. Pentru recuperarea creanțelor, vor trebui urmați următorii pași:

1. Cerere de plată adresată Fondului de Garantare:

Pentru a cere plata direct de la Fondul de Garantare, trebuie să aveți calitatea de creditor de asigurări (persoana asigurată, beneficiarul asigurării sau terța persoană păgubită).

Dacă aveți o creanță anterioară datei de 09.02.2022 puteți formula o cerere de plată motivată în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Dacă aveți o creanță născută ulterior datei de 09.02.2022, puteți formula cerere de plată în termen de 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță.

Cererea se va formula în scris, va proba creanța și se va înregistra la sediul Fondului de Garantare (Vasile Lascăr 31, București, România). Se poate înregistra și pe email [email protected]. Modele de cereri pot fi găsite la adresa www.fgaromania.ro.

2. Declarație de creanță în dosarul de faliment

În condiţiile în care aveţi o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior datei de 09.02.2022, sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă care să cuprindă:

 • A. indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual şi datele de contact (adresa exactă de comunicare, persoane contact, numere de telefon, email, fax);
 • B. suma solicitată în lei (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care se compune şi modalitatea de calcul);
 • C. dovada creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, orice alte documente relevante care pot proba pretenţiile dvs.);
 • D. indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii şi probarea efectuării publicităţii acestora (sancţiunea neindicării clare a garanţiilor sau neprobării acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară; ataşaţi extrase AEGRM sau copii CF).

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

 1. Completați Cererea de denunțare a contractelor de asigurare. Subiectul mail-ului trebuie sa contina  Denuntare asigurare nr.RO/25/C25/HP………. Auto nr ……..
 2. Transmiteți cererea de denunțare la City Insurance SA, pe adresa de E-mail dedicată: [email protected].
 3. Dupa confirmarea denuntarii politei de  catre cei de la City, transmiteți  mail-ul primit la FGA impreuna cu  Cererea de plată- Anexa 9-Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă  (disponibilă pe www.fgaromania.ro),pe adresa de E-mail: [email protected] , însoțită de următoarele documente:
 • Cererea de plata;
 • Copie poliță de asigurare;
 • Copie act identitate;
 • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;
 • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate
 • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării

Translate »